Rezervační systém budeme spouštět co nevidět! Pro rezervaci napiš mail.

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem nahrávacího studia ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek je společnost Vokál studio, s.r.o., IČO: 09641475, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soud v Brně C 119793/KSBR (dále jen „Provozovatel“).
 2. Rezervační systém umožňuje Zákazníkům realizovat online rezervace nahrávacího studia provozovaného Provozovatelem, a to prostřednictvím zejména jeho webových stránek.
 3. Objednávkový formulář umožňuje Zákazníkům zakoupit služby studia provozovaného Provozovatelem, a to prostřednictvím zejména jeho webových stránek.
 4. Zákazník je osoba využívající rezervační systém na rezervaci nahrávacího studia či objednávkový formulář pro objednání služeb provozovaného Provozovatelem.

 

II. Uzavření smlouvy

 1. Podáním rezervace Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním rezervace, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním rezervace má Zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.
 2. Provozovatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 3. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou uvedeny na www.studiovokal.cz.
 4. Smlouva o využití nahrávacího studia vzniká elektronickým potvrzením rezervace Zákazníka ze strany Provozovatele (dále jen „Smlouva“).
 5. Rezervaci lze učinit prostřednictvím webových stránek provozovatele, a to formou rezervačního systému či objednávkového formuláře.
 6. Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje, a to v tomto rozsahu (pokud není stanoveno jinak): (i) datum a čas rezervace nahrávacího studia, (ii) způsob úhrady ceny, a (iii) osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy.
 7. Provozovatel potvrdí zákazníkovi přijatou objednávku tím, že zákazníkovi zašle elektronické potvrzení rezervace nebo fakturu – daňový doklad (dále jen „doklad“), a to na základě způsobu úhrady ceny, kterou si Zákazník zvolil při vytváření rezervace.
 8. Zákazník je povinen Provozovateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v rezervaci. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené včetně ztráty práva na reklamaci.

 

III. Platba

 1. Cenu za využití nahrávacího studia či další nabízené služby dle smlouvy může Zákazník uhradit Provozovateli pouze bezhotovostní platbou.
 2. Každý Zákazník, který si zvolí jako způsob platby úhradu skrze platební bránu či úhradu z předplaceného kreditu obdrží od Provozovatele spolu s potvrzením rezervace, doklad o zaplacení, a to v elektronické formě. Zákazník v této souvislosti vyjadřuje svůj souhlas s vystavováním faktur ve formátu .pdf na e-mailovou adresu pro tento účel Zákazníkem zvolenou. 
 3. Každý Zákazník, který si zvolí jako způsob platby úhradu bezhotovostním převodem na účet Provozovatele po doručení rezervace obdrží od Provozovatele doklad, a to v elektronické formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené. Zákazník v této souvislosti vyjadřuje svůj souhlas s vystavováním a zasíláním zálohových proforma faktur a faktur ve formátu .pdf na e-mailovou adresu pro tento účel Zákazníkem zvolenou. 
 4. Platby jsou přijímány pouze v českých korunách (Kč) a to na firemní účet 2945953002/5500.
 5. Úhrada v hotovosti není možná.

 

IV. Ukončení smlouvy

 1. Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany Provozovatele též v případě, kdy Zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení ceny dle Smlouvy.
 2. Zákazník je oprávněn smlouvu kdykoliv vypovědět. Výpověď se podává elektronicky, e-mailem na info@studiovokal.cz.
 3. Smlouva zaniká prokazatelným doručením výpovědi druhé smluvní straně (v případě elektronické komunikace je za tento okamžik považováno písemné potvrzení o doručení výpovědi ze strany Provozovatele). Výpověď ze strany Zákazníka nezpůsobuje zánik povinností Zákazníka, které mu Smlouva a tyto VOP ukládají, tj. zejména úhrada ceny za využití nahrávacího studia.
 4. Vypoví-li Zákazník Smlouvu:
  • více než 48 hodin před začátkem rezervace, není Zákazník povinen hradit cenu za využití nahrávacího studia dle Smlouvy;
  • v rozmezí 48 hodin až 24 hodin před začátkem rezervace, je Zákazník povinen uhradit 50 % z ceny za využití nahrávacího studia dle Smlouvy;
  • méně než 24 hodin před začátkem rezervace, je Zákazník povinen uhradit 100 % z ceny za využití nahrávacího studia dle Smlouvy.

 

V. Práva a povinnosti

 1. Provozovatel se zavazuje zpřístupnit Zákazníkovi nahrávací studio v souladu s přijatou rezervací Zákazníka a dodat objednané služby v termínu do 5 pracovních dnů od připsání částky za objednané služby na účet Provozovatele dle Smlouvy.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím nahrávacího studia Zákazníkem.
 3. Zákazník se zavazuje užívat nahrávací studio v souladu se Smlouvou a těmito VOP.
 4. Zákazník je povinen využívat nahrávací studio pouze v souladu s platným právním řádem, a současně bere na vědomí, že je plně odpovědný za veškerý obsah, který v rámci jeho rezervace nahrávacího studia vznikl.
 5. Zákazník je plně odpovědný za škodu způsobenou na majetku Provozovatele, a to přímo či nepřímo způsobenou užitím nahrávacího studia Zákazníkem.
 6. Dodání a reklamace služeb
  • Poskytovatel zašle výsledný předmět smlouvy elektronicky na poskytnutou e-mailovou adresu Zákazníka, buďto bezodkladně po skutečném plnění (pouze nahrávání), maximálně však do 5 pracovních dní (dodatečná editace nebo další služby).
  • Poskytovatel negarantuje výsledek služby po obsahové stránce.
  • Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění, tzn. pokud výsledek neodpovídá předmětu Smlouvy.
  • Ohlášení reklamace musí proběhnout elektronicky na e-mail Poskytovatele info@studiovokal.cz bez zbytečného odkladu poté, kdy měl Zákazník možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, maximálně však do 5 pracovních dní od předání díla.
  • Není-li reklamace vyřízena včas, tedy do 30 dnů, má Zákazník právo na odstoupení od Smlouvy.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na www.studiovokal.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
 5. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.
 
 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2021